E-ISSN: 1305-9327 • ISSN:1305-9319
Hydroxychloroquine Use on Healthcare Workers Exposed to COVID-19 -A Pandemic Hospital Experience [Med J Bakirkoy]
Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 280-286 | DOI: 10.5222/BMJ.2020.50469

Hydroxychloroquine Use on Healthcare Workers Exposed to COVID-19 -A Pandemic Hospital Experience

Ozlem Polat1, Ramazan Korkusuz2, Murathan Berber3
1University of Health Sciences, Bakırkoy, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Family Medicine,Istanbul
2University of Health Sciences, Bakırkoy, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul
3University of Health Sciences, Bakırkoy, Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Employee Health Unit, Istanbul

Objective: As healthcare professionals play a role in combating the COVID-19 outbreak, the risk of disease exposure and illness increases. In our study, we aimed to measure the effectiveness of post-contact use in order to protect the healthcare professionals who work very intensively during the outbreak. Method: A total of 208 healthcare workers who applied to Employee Health Unit section between the dates 25 March-25 April 2020 with a history of contact with COVID-19 patients were included in the study. Employees were evaluated in low, moderate and high risk groups according to the Contact Risk Algorithm included in the Evaluation of Healthcare Workers Guidelines with COVID-19 theme. Three-day hydroxychloroquine treatment was initiated to 138 healthcare professionals who were considered as high risk. The treatment regimen was arranged as 2x400 mg on the first day and 2x200 mg on the 2nd and 3rd days. The COVID-19 positivity rates were analyzed according to the contact risk groups Results: There was a statistically significant difference between occupational groups according to contact risk groups (p<0.01); the rate of contact risk of nurses in the middle, and the doctors in the high risk groups was found to be significantly higher. When the COVID-19 positivity rates were analyzed according to the contact risk groups, the COVID-19 positivity rates were 9.4% in the high-, 16.3% in the moderate and 14.3% in the low-risk groups. The contact was found to be related to the COVID-19 test, and the positivity rate from contact with the patient was found to be significantly high (p<0.01). Conclusion: Recommendations about hydroxychloroquine for postexposure prophylaxis vary. Hydroxychloroquine can be a possible effective agent in postexposure prophylaxis. We think that conducting similar studies on larger samples can provide significant benefits to individuals and public health.

Keywords: COVID-19, Contact, Healthcare workers, Hydroxychloroquine,

COVİD -19 Temas Öyküsü Olan Sağlık Çalışanlarında Hidroksiklorokin Kullanımı; Bir Pandemi Hastanesi Deneyimi

Ozlem Polat1, Ramazan Korkusuz2, Murathan Berber3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırkoy, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi,Aile Hekimliği Kliniği,Istanbul
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırkoy, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi,Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği,Istanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırkoy, Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi,Çalışan Sağlığı Birimi, Istanbul

Amaç: Sağlık çalışanları COVID-19 salgını ile mücadelede rol aldıkça hastalığa maruz kalma ve hastalanma riskleri artmakta. Çalışmamızda salgın surecinde cok yoğun şekilde çalışan sağlık çalışanlarını korumak adına temas sonrası proflaksinin etkinliğini ölçmeyi amaçladık. Yöntem: Çalışan sağlığı birimine 25 Mart-25 Nisan 2020 tarihleri arasında COVID-19 hasta ile temas öyküsü ile başvuran 208 sağlık çalışanı çalışmaya dahil edildi. COVID-19 temasi olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi Rehberinde yer alan temas riski algoritmasına göre düşük, orta ve yüksek risklerde değerlendirildi. Yüksek riskli olarak değerlendirilen 138 sağlık çalışanına ise 3 günlük hidroksiklorokin tedavisi başlandı. Tedavi rejimi ilk gün 2x400 mg 2. ve 3. günlerde 2x200 mg olacak şekilde düzenlendi. Temas riski gruplarına göre COVID-19 pozitiflik oranları analiz edildi. Bulgular: Temas risk gruplarına göre meslek grupları incelendiğinde; orta risk grubunun hemşirelerin, yüksek risk grubunda ise doktorların oranı anlamlı düzeyde yüksek olarak saptanmıştır. Temas risk gruplarına göre COVID-19 pozitiflik oranları incelendiğinde yüksek risk grubunda COVID-19 pozitiflik oranı %9,4 iken, orta risk grubunda bu oran %16,3 ve düşük risk grubunda %14,3 olarak saptanmıştır. Temas ise COVID- 19 test ile ilişkili saptanmış olup hasta ile temastan gelen pozitiflik oranı anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,01). Sonuç: Maruziyet sonrası profilaksi için Hidroksiklorokin hakkındaki öneriler değişiklik göstermektedir. Hidroksiklorokinin, temas sonrası profilakside olası etkili bir ajan olabileceğini düşünmekteyiz. Daha büyük örneklemler üzerinden benzer çalışmaların yapılmasının bireylere ve halk sağlığına önemli faydalar sağlayacağını düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Temas, Sağlık Çalışanları, Hidroksiklorokin

Ozlem Polat, Ramazan Korkusuz, Murathan Berber. Hydroxychloroquine Use on Healthcare Workers Exposed to COVID-19 -A Pandemic Hospital Experience. Med J Bakirkoy. 2020; 16(3): 280-286

Corresponding Author: Ozlem Polat, Türkiye
LookUs & Online Makale