ISSN: 1305-9327

 
 

CİLT: 7 SAYI: 2
 
 

Giriş | Üye Ol | Şifremi Unuttum|Online makale sistemimiz ScopeMed sistemine geçiş yapmıştır. Mevcut olan makalenizi veya yeni gönderilecek yazılarınızı ScopeMed sistemi üzerinden göndermeniz rica olunur.
TELİF HAKKI DEVİR FORMU
YAZARLARA BİLGİ
Online makale
Makale gönderimlerinin tamamen sitemiz üzerinden yapılacağı bu sistemle yazı göndermek ve gönderilmiş makalenizin takibini yapmak, ilgili değerlendirmeleri okuyup düzeltmeleri göndermek hızlı ve pratik bir süreç haline geliyor.
Kongre bilgileri
Yakın dönem kongrelerine dair genel bilgiler.

RSS Kaynağı
 
 
6 - Dekompanse karaciğer sirozlu erişkin hastalarda düşük serum biyotinidaz aktivitesi
   
Sebati Özdemir, Çiğdem A. Zeybek, Ahmet Baran, Sema Yalvaç, Arzu Kahveci, Hasan Önal, Ahmet Aydın
   
  ÖZET
   
  Amaç: Karaciğer biyotinidaz enziminin başlıca kaynağıdır. Bu nedenle karaciğer sirozu, serum biyotinidaz aktivitesindeki azalmaya ve biyotin eksikliğine yol açabilmektedir. Çalışmanın amacı karaciğer sirozu olan erişkin hastalarda serum biyotinidaz aktivitesini değerlendirmek ve karaciğer sirozunun kompansasyonuyla olan ilişkisini araştırmaktadır.
Gereç ve Yöntem: 24 dekompanse ve 16 kompanse olmak üzere 40 karaciğer sirozlu hasta (25 erkek 15 kadın) çalışmaya alındı (ortalama yaş 53.5; yaş sınırları 37-78). Sırasıyla, 21 ve 15 hasta hepatit B ve C virüsü enfeksiyonu ile ilişkiliydi. Dört hasta kriptojenik siroz idi. Hastaların hiçbirinde biyotin eksikliğine ilişkin klinik bulgu gözlenmedi. Kontrol grup 26 (14 erkek, 12 kadın) sağlıklı bireyden oluştu (ortalama yaş 32; yaş sınırları 20-50) İstatistiksel analizler student t testi ile yapıldı.
Bulgular: Serum biyotinidaz aktiviteleri dekompanse kompanse ve kontrol gruplarında sırasıyla 5,7±1,6, 7,8±2 ve 8,7±1,5 µmol/min/mL (ortalama±STD) bulundu. Serum biyotinidaz aktivitesi dekompanse olgularda hem kompanse olgular hem de kontrol grubuna kıyasla düşüktü (p=0,005 ve p<0,001). Ancak kompanse sirozlu hastalar ile kontrol grubu arasında bir fark saptanmadı (p>0,05).
Sonuç: Bulgularımız serum biyotinidaz aktivitesinin dekompanse karaciğer sirozunda anlamlı olarak düşük olduğunu gösterdi. Buna karşın kompanse sirozlu olgulardaki seviyeler kontrol grubuna kıyasla farklı değildi. Dekompanse karaciğer sirozunda serum biyotinidaz aktivitesindeki azalma ciddi hepatoselüler fonksiyondaki bozuklukla ilişkilidir. Biyotin eksikliğine ilişkin bulguların olmamasına karşın hastaların biyotin tedavisinde fayda görüp görmeyeceği ayrıca araştırılması gereken bir husustur.
   
  Anahtar Kelimeler
  Biotinidaz, karaciğer sirozu
   
  Tüm makaleyi indirmek için tıklayınız