Araştırma

Proksimal Femur Patolojik Kırıkları Sonrası Seçilen Cerrahi Tekniğin ve Hasta Özelliklerinin Uzun Dönem Sürviye Etkileri

10.4274/BTDMJB.galenos.2018.20180423062907

  • Yavuz Sağlam
  • Barış Gülenç
  • Fevzi Birişik
  • Onur Tunalı
  • Ahmet Salduz
  • Önder Yazıcıoğlu

Gönderim Tarihi: 08.01.2018 Kabul Tarihi: 23.04.2018 Med J Bakirkoy 2019;15(2):155-159

Amaç:

Kemik metastazları,kanser hastalarının ciddi komplikasyonlarından birisi olup tedavisi hastaların hızlı mobilize edilmesi ve ağrı kontrolu için esastır. Özellikle son dönemlerde medikal onkolojk tedavinin de gelişmesi ile kemik metastazlarına sahip hastalarda da uzun yaşam beklenmekte ve bu nedenle bu lezyonların tedavisinde cerrahiye yönelim artmıştır. Biz bu çalışmada femur proksimal uç metastazlarında en yaygın tercih edilen iki cerrahi yöntem olan intrameduller osteosentezi ve protez ile rekonstüksiyonunun, hastaların diğer özellikleri de ele alınarak sürviye olan etkisi üzerinde çalışıldı.

Yöntemler:

Çalışmada, 2004-2013 yılları arasında kliniğimizde opere olan proksimal uç metastazı olan 34 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ortalama yaşı 59,3±13,8 idi. 27 hastada primer tanı bilinmekte idi. Patolojik kırıklar primer tanı sonrası ortalama 53,4 (±44,5) ayda ortaya çıktığı görüldü.15 hastada uzun stemli femoral protez yapılırken, 19 hastada intramedüller çivi ile tespit yapıldı.

Bulgular:

İntramedüller çivi grubunda hastanede yatış süresi ve mobilizasyon süresi protez grubuna göre anlamlı düzeyde az olduğu görüldü (p=0,04, p=0,006). İkincil cerrahi gereksinimi arasında iki grup arasında anlamlı düzeyde fark yoktu(p=0,24). 26,5±21,9 ay takip süresi sonrasında her iki grup arasında ortalama karnofsky skorları benzerdi (54,1 vs. 48,3; p=0,07). iskelet ve uzak organ metastazı olmayan hastaların anlamlı düzeyde daha uzun sürvi sahibi olduğu görüldü (24,7 vs. 11,3; p=0,02).

Sonuç:

Patolojik proksimal femur kırıkları sonrası IM çivi uygulaması hastanede kalış süresi ve mobilizasyona geçiş süresini azaltmaktadır. Uzak organ ve iskelet metastazı olmayan hastaların uzun dönem sürvileri daha uzun olmaktadır.

Kanıt düzeyi: IV retrospektif çalışma

Anahtar Kelimeler: Patolojik kırık, intramedüller çivi, çimentolu artroplasti, performans durumu

Tam Metin (İngilizce)